Funkcje systemu resocjalizacyjnego

Resocjalizacja rozumiana jako system działań mających na celu modyfikację osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w zbiorowości, poprzez wykształcenie u niej odpowiednich norm i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić w toku socjalizacji pełni trzy podstawowe funkcje: opiekuńczą, wychowawczo-dydaktyczną i terapeutyczną, w których tkwi kwintesencja podstaw modelu pracy resocjalizacyjnej.

Funkcja opiekuńcza dotyczy zaspokajania potrzeb stosownie do odczuwanych przez poddawaną resocjalizacji jednostkę potrzeb i frustracji, przy czym jest to opieka wielostronna i perspektywiczna, której zadaniem jest skupienie się nie tylko na stanie teraźniejszym.

Funkcja dydaktyczno-wychowawcza ma na celu przygotowanie jednostki do pełnienia określonych ról społecznych , a co za tym idzie do prawidłowej adaptacji w społeczeństwie, która jest celem nadrzędnym całego procesu resocjalizacji.

Funkcja terapeutyczna natomiast obejmuje głównie diagnozowanie wszelkiego rodzaju zaburzeń osobowości oraz działania w kierunku modyfikacji postaw, motywacji czy struktur osobowości.

Nie ulega wątpliwości, ze funkcje systemu resocjalizacyjnego są niezwykle ważne i rozbudowane, bowiem traktują o najważniejszych celach i założeniach wszelkich działań podejmowanych w ramach pracy w kierunku wtórnego przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie.

www.krizzcode.com